Matkaehdot      Yhteystiedot      
Matkaehdot ee) Matkaehdot

Kiehtovia kokemuksia

nauti jännittävistä matkaelämyksistä

Matkaehdot

Anle Reisid OÜ:n  matkaehdot:                                                                                                                                         
1. Valmismatkasopimus ja matkanjärjestäjän vastuu sopimuksen toteuttamisesta
1.1. Matkanjärjestäjä Anle Reisid vastaa matkustajalle siitä, että valmismatka on sopimuksen mukainen.
1.2. Anle Reisid ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet force majeure`n takia.
1.3. Jos matkustaja ei käytä kaikkia matkahintaan sisältyviä palveluja, hänellä ei ole oikeutta saada siitä rahaa takaisin.
2. Sopimuksen sisältö
2.1. Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Sopimuksen sisältöä arvioitaessa otetaan huomioon kaikki etukäteen kirjallisena tai sähköisenä ilmoitetut sopimusehdot ja muut matkanjärjestäjän esitteissä, ja muussa markkinoinnissa sekä matka-asiakirjoissa olevat tiedot.
2.2. Matkustajan on matkanjärjestäjän antamia ohjeita noudattaen huolehdittava itse matkalla tarvitsemistaan asiakirjoista. Matkustajan on tarkistettava myös kuljetusten lähtöajat.  Jos matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa, se ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai puuttumisen vuoksi.
2.3. Matkan järjestäjä ei voi taata erikoisruokavalioaterioita kaikilla matkoilla. Matkustajan tulee ilmoittaa mahdollisesta erikoisruokavaliosta tilauksen yhteydessä.  
2.4. Hotellihuoneiden taso ja koko voivat vaihdella.  Useimmilla valmismatkoilla on mahdollista saada lisämaksusta yhden hengen huone, joita on kuitenkin rajoitettu määrä. Samoin yksittäisiä nais- tai miespaikkoja kahden hengen huoneissa on rajoitetusti.
2.5. Matkan toteutuminen edellyttää tiettyä osallistujien vähimmäismäärää, joka vaihtelee matkoittain 12–20 osallistujan välillä. Tästä määrästä informoidaan matkustajia ennakkoon, matkavarauksen yhteydessä.
3. Avustamisvelvollisuus  
3.1. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta esim. peruutusturvan osalta. Suosittelemme ottamaan peruutuskulut kattavan matkavakuutuksen. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen.
3.2. Jos matkustaja matkan aikana sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi taikka kärsii muun vahingon, on matkanjärjestäjän avustettava häntä sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. Matkustaja vastaa itse näiden tai muiden tilanteen vaatimien (esim. uusi kuljetus, ylimääräiset hotelliyöpymiset sekä matkanjärjestäjälle mahdollisesti tulevat ylimääräiset kulut) erityisjärjestelyiden kuluista, joihin matkanjärjestäjä hänen tilanteensa vuoksi on ryhtynyt.

4. Matkan tilaaminen ja maksaminen
4.1. Matkustajaa sitova sopimus syntyy, kun matkanjärjestäjän määräämä varausmaksu on maksettu matkanjärjestäjän määräämänä ja ajankohtana.
4.2. Myöhemmin kuin 35 päivää ennen matkan alkua tehdyistä peruutuksista joudumme perimään kaikki varauksesta matkanjärjestäjälle aiheutuneet kustannukset.  Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin polttoaineen hintojen noustessa.
4.3. Ryhmänmatkan tilaajalta (esim. seura, yhdistys) perimme matkan kohtuulliset järjestelykulut, jotka peritään tilauksen peruuntuessa.  Tarkemmat maksu- ja peruutusehtonsa ryhmille saa tarjouksen yhteydessä.
4.4. Matkan hinta kokonaisuudessaan on maksettava matkanjärjestäjän ilmoittamana tai muuna sovittuna määräaikana.
5. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ilman erityistä syytä
5.1. Vailla erityistä syytä on matkustajalla oikeus peruuttaa valmismatka seuraavasti:
a) Mikäli peruutus tehdään viimeistään 35 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan matkanjärjestäjälle toimistokulut, 40 euroa tilattua matkaa kohden.
b) Myöhemmin kuin 34 vuorokautta, mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan 30-40% matkan hinnasta.
c) Myöhemmin kuin 20 vuorokautta, mutta viimeistään 10 vuorokautta ennen matkan alkua, veloitetaan 80 % matkan hinnasta.
d) Jos matka peruutetaan myöhemmin kuin 10 päivää ennen matkan alkua, matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan hinta täysimääräisenä.
5.2. Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman matkustajan seurue majoitetaan samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Matkansa peruuttanut ja matkalle osallistuvat seurueen jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta matkanjärjestäjälle.
5.3. Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, henkilöllisyystodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

6. Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi
6.1. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ja saada takaisin matkasta maksettu hinta vähennettynä varaus/-ennakkomaksu, jos olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle sen vuoksi, että
a) hän itse tai hänelle läheinen henkilö yhtäkkiä sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon, tai
b) hänelle tai matkakumppanille, jonka kanssa hän on yhdessä varannut matkan, sattuu muu odottamaton ja vakava tapahtuma, jonka vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. Matkakumppanina pidetään kyseisen matkustajan lasta tai vanhempaa taikka muuta henkilöä, jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon kyseisen matkustajan kanssa. Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo.
6.2. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista kuluista, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. hotellien ennakkomaksut, laivaliput).

6.3. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista, viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä.
6.3.1. Kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen.
6.4. Matkanjärjestäjällä on kuitenkin oikeus tehdä muun seurueen majoitukseen peruutuksista johtuvat tarkoituksenmukaiset muutokset, jos matkan taso ei laske sovitusta.

7. Matkustajan velvollisuudet ja vastuu

7.1. Matkustajan on noudatettava matkan aikana viranomaisten, matkanjärjestäjän tai matkanjärjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä hotellien ja kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.
7.2. Matkustaja ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia. Jos matkustaja olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.
7.3. Matkustaja on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.
7.4. Matkustajan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana. Matkustaja on vastuussa siitä, että hän ei myöhästy matkalta.

8. Matkanjärjestäjän oikeus tehdä matkaohjelmaan vähäisiä muutoksia tai keskeyttää matka
8.1. Jos matkanjärjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, yöpymispaikkaa, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta.
8.2. Vähäisen osanottajamäärän vuoksi matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevassa esitteessä tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.
8.3. Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava matkustajan maksusuoritukset.
8.4. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole sovittuna ajankohtana maksanut matkaa.

9. Matkustusehtojen voimassaolo ja tulkinnat

9.1. Matkaehdot tulevat voimaan kummallekin osapuolelle sopimuksen solmimisen jälkeen.
9.2. Jos matkustaja ei ole tyytyväinen ja tuntee, että hänen odotuksia matkan suhteen on matkanjärjestäjän toiminnan takia (tai toimettomuuden) petetty, voi matkustaja esittää valituksen kirjallisena viikon aikana matkan päättymisen jälkeen . Puutteita arvioidaan niiden tietojen valossa, mitä matkanjärjestäjä on matkan myydessä tai mainostaessa esittänyt. Puutteina ei voida pitää epäolennaisia muutoksia johtuen ohjelmasta tai majoituksen tasosta suhteessa koko matkaan eikä myöskään myöhästynyttä saapumista kohteeseen.
9.3. Jos valmismatkasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajaneuvontaan ratkaistavaksi (www.tarbijakaitse.ee).

Matkaehdot
Lakkaa murehtimasta maantien kuopista ja iloitse itse matkasta!

Meistä
Asiakkaan tyytyväisyys ja hyvinvointi on meille tärkeä. Olemme turvallinen ja luotettava valinta.

Kokemus
Olemme järjestäneet matkoja Virossa jo yli parinkymmenen vuoden ajan.

Yhteystiedot
Anle Reisid OÜ, reg.nr. 12276693,
Kungla tn 38/1-7, Tallinn 10413
Sähköposti:
Puhelin: (+372) 555 87 844

Web Design and FastLion CMS aara.ee

Matkaehdot

Anle Reisid OÜ:n  matkaehdot:                                                                                                                                          1 Valmismatkasopimus ja matkanjärjestäjän vastuu sopimuksen toteuttamisesta 1

Matkaehdot

www.anlereisid.ee © 2017 Anle Reisid OÜ » Erikoismatkoja Viroon